وبسایت downloadat (at=all titles) یک وبسایت پر از مطالب و محتوای سرگرم کننده و کاربردی برای شماست

جستجو در سایت
دانلودآهنگ محمدرضاشجریان همراه شوعزیز به همراه متن
نویسنده: ADMIN
9 اکتبر 2020
همراه شو عزیز

دانلودآهنگ محمدرضاشجریان همراه شوعزیز

دانلودآهنگ محمدرضاشجریان همراه شوعزیز

همراه شو عزیز همراه شو عزیز
تنها نمان به درد کاین درد مشترک
هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود

دشوار زندگی هرگز برای ما
دشوار زندگی هرگز برای ما
بی رزم مشترک آسان نمی‌شود

تنها نمان به درد همراه شو عزیز
همرا شو همراه شو
همراه شو عزیز
همراه شو عزیز

تنها نمان به درد کاین درد مشترک
هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود

دشوار زندگی هرگز برای ما
دشوار زندگی هرگز برای ما
بی رزم مشترک آسان نمی‌شود

دانلود با کیفیت بالا

6 5 8 5 5 5 55 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 6 5 4 . 3 2 2 2 22 2 1 1 11 1 1 4 4 44 4 5 5 5 5 ن ن ن ن ن ن ن ن نن ن نن .2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 33 3 3 3 م مم م م ن ن ن ن ن ن ت ت تت ت ت ت ا ا ا ا اا ا ا ل ل ل ل ل . نن ن ن ن ت ت ت تت ت اا ا ا ا ا ل ل ل لل ل ل ب ب ب ب ب ب ب

مطالب مرتبط با این نوشته