وبسایت downloadat (at=all titles) یک وبسایت پر از مطالب و محتوای سرگرم کننده و کاربردی برای شماست

جستجو در سایت
فریدون فروغی طلوع خونین همراه متن
نویسنده: ADMIN
7 اکتبر 2020
فریدون فروغی طلوع خونین

فریدون فروغی طلوع خونین

فریدون فروغی طلوع خونین

5 8 5 9 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 . 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 . 3 3 3 33 3 22 2 2 2 2 . 2 . . . 2 2 2 22 2 2 2 2 2 32 3 2 32 3 3 3 3 3 2 3 23 2 3 23 2 6 5 8 5 4 7 5 8 5 9 6 5 8 4 7 5 8 5 9 6 5 8 5 4 7 5 8 5 9 6 5 85 6 4 5 8 5 9 4 6 5 8 7 9 4 5 6 8 59 6 5 4 7 8 5 5 6 9 5 8

<<خوش باوران>>
زحمت کشان
در خوابند
شب به دستان
بت پرستان بیدار
ای جانبازان
رزمندگان
اکنون کجایید؟
انسانی مرد
انسانی رفت
آزادی کو؟
یکی آمد
با پتک سیاه
پرواز را کشت
ای طلوع
خونین از شب تو بگریز
صبح خونبار
با خون من
با نور آمیز
هم خاک من
هموطنم
یک دو بر پا خیز
شب فرو ریز
با نور آمیز
ای همصدا
تو دستات خورشید
بر لبهات امید
بر دشمن بستیز
بر دشمن بستیز
♪♪♪
خوش باوران
زحمت کشان
در خوابند
شب به دستان
بت پرستان
بیدار
ای جانبازان
رزمندگان
اکنون کجایید؟
امسانی مرد
انسانی رفت
آزادی کو؟
یکی آمد
با پتک سیاه
پرواز را کشت
ای طلوع
خونین از شب
تو بگریز
صبح خون بار
در خون من
با نور آمیز
هم خاک من
هموطنم
یک دو برپا خیز
شب فرو ریز
با نور آمیز ای هم صدا
تو دستات خورشید
بر لب هات امید
بر دشمن بستیز
تو دستات خورشید
بر لب هات امید
بر دشمن بستیز
بر دشمن بستیز
بر دشمن بستیز

دانلود با کیفیت بالا

مطالب مرتبط با این نوشته